ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 465 คน
สถิติเดือนนี้ 11036 คน
สถิติปีนี้ 183989 คน
สถิติทั้งหมด 622677 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ประวัติความเป็นมา
 
 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง


ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


ตำบลสันกลาง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏชัดเจนคือเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับต้นรัชกาลที่ 5 คือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นได้ขึ้นตรงต่ออำเภอหางดง เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหางดง และสมัยนั้นอำเภอสันป่าตองตั้งอยู่ที่บ้านเปียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่กว่าหมู่บ้านอื่น ๆ มีประชากรค่อนข้างแน่นหนากว่าหมู่บ้านอื่นในสมัยนั้น หมู่บ้านนี้คือ บ้านสันกลาง มีอาณาเขตกว้างขวางและยาวไปตามลำเหมืองที่ยาวผ่านกลางหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่เขตติดต่อกับบ้านแม่กุ้งบก ไปจนจดบ้านโรงวัว เรียกว่า เขตมณฑลสันกลาง และตั้งให้คนในหมู่บ้านสันกลางเป็นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นใครไม่ปรากฏ ต่อมา อีกประมาณห้าสิบปี ทางราชการก็ได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ และโอนเขตมณฑลสันกลาง ให้ขึ้นกับการปกครองของอำเภอสันป่าตอง ในขณะนั้นอำเภอสันป่าตองได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านเปียง มาอยู่ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน และได้รับการยกระดับเขตมณฑลสันกลาง เป็นตำบลสันกลาง มาจนถึงปัจจุบันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 258 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 20 – 21 อยู่ห่างจากอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 12.6 ตารางกิโลเมตร / จำนวน 7,759 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ อาณาเขตติดต่อ
-  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
-  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนประชากร ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,730 คน แยกเป็น
ประชากรชาย      2,731   คน
ประชากรหญิง     2,999   คน
มีครัวเรือน          2,942   ครัวเรือน

*  จำนวนประชากรทั้งหมด ( จากสำนักทะเบียนอำเภอสันป่าตอง  ณ  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562)

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้อ

325 337 662 389

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก

394

446

840

364

หมู่ที่ 3บ้านกลางเหนือ

250 281 531

208

หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน

543

577

1120

705

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม

168

187

355

180

หมู่ที่ 6 บ้านจำปาลาว

190

205

395

176

หมู่ที่ 7 บ้านท่า หรือบ้านท่ารวมใจ

106

130

236

188

หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง

334

381

715

365

หมู่ที่ 9 ใหม่ห้วยส้ม

421

455

876

367

รวม

2,731

2,999

5,730

2,942


ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 12.6 หรือประมาณ 7,875 ไร่ โดยมีถนนเชียงใหม่-ฮอด  ตัดผ่านมี 6 หมู่บ้าน ส่วนด้านตะวันออกของถนนเชียงใหม่- ฮอด มี 2 หมู่บ้าน และด้านตะวันออกของคลองชลประทานมี 1 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยบางหมู่บ้านมีพื้นที่บางส่วนจะเป็นที่ราบสูงติดกับเขตป่าสงวน ส่วนสภาพดินเป็นดินทรายและดินชั้นล่างเป็นหิน


สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีหลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม, เลี้ยงสัตว์, รับจ้าง, ก่อสร้าง, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ค้าขาย, รับราชการ
หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ         จำนวน  1   แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม      จำนวน  1   แห่ง
- โรงสี(ขนาดเล็ก)          จำนวน  3   แห่ง

การคมนาคม
การคมนาคมจะมีรถโดยสารประจำทางเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น ได้แก่ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด การคมนาคมภายในพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านจะไม่มีรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่จะใช้ยานพาหนะประจำตัว โดยสามารถจำแนกประเภทเส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดังนี้
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  38  สาย  ยาวประมาณ  20  กิโลเมตร
-  ถนนลาดยาง  20  สาย                ยาวประมาณ  5  กิโลเมตร
-  ถนนลูกรัง  45  สาย                    ยาวประมาณ  16  กิโลเมตร

การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนใช้ไฟฟ้าร้อยละ 99

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย                    7       แห่ง
- บ่อน้ำตื้น            600     แห่ง
- บ่อโยก              10       แห่ง
- อื่น ๆ                 11       แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำธรรมชาติ  (ลำเหมือง)         2  สาย
-  บ่อ, หนอง ฯลฯ                       1  แห่ง

ด้านเกษตรกร
การใช้พื้นที่การเกษตร  รวม  4,898  ไร่  แยกเป็น
-  ทำนา    2,380  ไร่       คิดเป็นร้อยละ  48.59      จำนวน  556  ครัวเรือน
-  ทำสวน  1,168  ไร่       คิดเป็นร้อยละ  23.84      จำนวน  135  ครัวเรือน
-  ทำไร่     1,350  ไร่       คิดเป็นร้อยละ  27.56      จำนวน   74  ครัวเรือน

ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง
- ข้าวเหนียว      เหนียวสันป่าตอง, กข6., กข.1
-  ลำไย           อีดอ, ชมพู, แดงกลาบ
-  มะม่วง          เขียวเสวย, หนังกลางวัน, น้ำดอกไม้, แก้ว
-  ถั่วเหลือง       เชียงใหม่ 60

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง
1. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เอกชน/มูลนิธิต่าง ๆ)
1. โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์

 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com