ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 601 คน
สถิติเดือนนี้ 5842 คน
สถิติปีนี้ 96557 คน
สถิติทั้งหมด 432498 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ประวัติความเป็นมา
 
 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง


ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


ตำบลสันกลาง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏชัดเจนคือเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับต้นรัชกาลที่ 5 คือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นได้ขึ้นตรงต่ออำเภอหางดง เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหางดง และสมัยนั้นอำเภอสันป่าตองตั้งอยู่ที่บ้านเปียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่กว่าหมู่บ้านอื่น ๆ มีประชากรค่อนข้างแน่นหนากว่าหมู่บ้านอื่นในสมัยนั้น หมู่บ้านนี้คือ บ้านสันกลาง มีอาณาเขตกว้างขวางและยาวไปตามลำเหมืองที่ยาวผ่านกลางหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่เขตติดต่อกับบ้านแม่กุ้งบก ไปจนจดบ้านโรงวัว เรียกว่า เขตมณฑลสันกลาง และตั้งให้คนในหมู่บ้านสันกลางเป็นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นใครไม่ปรากฏ ต่อมา อีกประมาณห้าสิบปี ทางราชการก็ได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ และโอนเขตมณฑลสันกลาง ให้ขึ้นกับการปกครองของอำเภอสันป่าตอง ในขณะนั้นอำเภอสันป่าตองได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านเปียง มาอยู่ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน และได้รับการยกระดับเขตมณฑลสันกลาง เป็นตำบลสันกลาง มาจนถึงปัจจุบันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 258 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 20 – 21 อยู่ห่างจากอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 12.6 ตารางกิโลเมตร / จำนวน 7,759 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ อาณาเขตติดต่อ
-  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
-  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนประชากร ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,611 คน แยกเป็น
ประชากรชาย      2,673    คน
ประชากรหญิง    2,938    คน
มีครัวเรือน        2,842    ครัวเรือน

*  จำนวนประชากรทั้งหมด ( จากสำนักทะเบียนอำเภอสันป่าตอง  ณ  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561)

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้อ

317 313 597 367

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก

398

448

840

358

หมู่ที่ 3บ้านกลางเหนือ

255

286

555

207

หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน

521

566

1,056

701

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม

166

191

343

175

หมู่ที่ 6 บ้านจำปาลาว

189

203

390

162

หมู่ที่ 7 บ้านท่า หรือบ้านท่ารวมใจ

104

130

230

182

หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง

332

379

702

362

หมู่ที่ 9 ใหม่ห้วยส้ม

391

422

805

328

รวม

2,673

2,938

5,611

2,842


ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 12.6 หรือประมาณ 7,875 ไร่ โดยมีถนนเชียงใหม่-ฮอด  ตัดผ่านมี 6 หมู่บ้าน ส่วนด้านตะวันออกของถนนเชียงใหม่- ฮอด มี 2 หมู่บ้าน และด้านตะวันออกของคลองชลประทานมี 1 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยบางหมู่บ้านมีพื้นที่บางส่วนจะเป็นที่ราบสูงติดกับเขตป่าสงวน ส่วนสภาพดินเป็นดินทรายและดินชั้นล่างเป็นหิน


สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีหลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม, เลี้ยงสัตว์, รับจ้าง, ก่อสร้าง, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ค้าขาย, รับราชการ
หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ         จำนวน  1   แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม      จำนวน  1   แห่ง
- โรงสี(ขนาดเล็ก)          จำนวน  3   แห่ง

การคมนาคม
การคมนาคมจะมีรถโดยสารประจำทางเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น ได้แก่ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด การคมนาคมภายในพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านจะไม่มีรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่จะใช้ยานพาหนะประจำตัว โดยสามารถจำแนกประเภทเส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดังนี้
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  38  สาย  ยาวประมาณ  20  กิโลเมตร
-  ถนนลาดยาง  20  สาย              ยาวประมาณ  5  กิโลเมตร
-  ถนนลูกรัง  45  สาย                  ยาวประมาณ  16  กิโลเมตร

การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนใช้ไฟฟ้าร้อยละ 99

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย                    7       แห่ง
- บ่อน้ำตื้น            600      แห่ง
- บ่อโยก              10       แห่ง
- อื่น ๆ                 11       แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำธรรมชาติ  (ลำเหมือง)         2  สาย
-  บ่อ, หนอง ฯลฯ                       1  แห่ง

ด้านเกษตรกร
การใช้พื้นที่การเกษตร  รวม  4,898  ไร่  แยกเป็น
-  ทำนา    2,380  ไร่       คิดเป็นร้อยละ  48.59      จำนวน  556  ครัวเรือน
-  ทำสวน  1,168  ไร่       คิดเป็นร้อยละ  23.84      จำนวน  135  ครัวเรือน
-  ทำไร่     1,350  ไร่       คิดเป็นร้อยละ  27.56      จำนวน   74  ครัวเรือน

ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง
- ข้าวเหนียว      เหนียวสันป่าตอง, กข6., กข.1
-  ลำไย           อีดอ, ชมพู, แดงกลาบ
-  มะม่วง          เขียวเสวย, หนังกลางวัน, น้ำดอกไม้, แก้ว
-  ถั่วเหลือง       เชียงใหม่ 60

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง
1. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เอกชน/มูลนิธิต่าง ๆ)
1. โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์

 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com