ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 160 คน
สถิติเดือนนี้ 14879 คน
สถิติปีนี้ 46136 คน
สถิติทั้งหมด 484824 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ตำบลเข้มแข็ง   ชุมชนน่าอยู่ ร่วมกันเรียนรู้ ศูนย์กลางคือประชาชน”   โดยผู้บริหารของ อบต. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นสังคมแห่งคุณภาพและน่าอยู่

4.2 พันธกิจการพัฒนา
1) พัฒนาการระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัย
2) พัฒนาบุคลากรมนุษย์โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
3) พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดำรงชีพในสังคมอย่างมีความสุข
5) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้าน
6) บูรณการและบริการสู่ประชาชน สร้างความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น
7) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
9) อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้กับประชาชน

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความจำเป็น ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน
2) ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีพที่ดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประชาชนมีความเป็นอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข  สามารถดำรงชีพประจำวันอย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมระดับคุณภาพ
4) ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรมและเป็นดีในสังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ดีงาม
5) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
6) ประชาชนมีความรู้เข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคในชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
7) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนที่มารับบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการคมนาคมและเส้นทางสัญจร
2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาส่งเสริมการประยุกต์ใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตและการตลาด ในทุกด้าน ฯ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
3. พัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค
2. พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com