ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 425 คน
สถิติเดือนนี้ 14304 คน
สถิติปีนี้ 14304 คน
สถิติทั้งหมด 452992 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)


ปก คำนำ สารบัญ (239 KB.)
ส่วนที่ 1 สถาพทั่วไป (359 KB.)
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (328 KB.)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (722 KB.)
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ (71 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 1 (429 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 2 (70 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 3 (132 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 4 (126 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 5 (112 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 6 (69 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.01 บที่ 7 (110 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.02 (147 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.03 (60 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.07 (79 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.08 กองการศึกษา (75 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.08 กองคลัง (67 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.08 กองช่าง (59 KB.)
ส่วนที่ 4 แบบ ผ.08 สำนักปลัด (129 KB.)
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล (404 KB.) 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com