ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 5 คน
สถิติเดือนนี้ 5856 คน
สถิติปีนี้ 96571 คน
สถิติทั้งหมด 432512 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 

ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิับัติงานประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (1.58 MB.)
พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ดี พ.ศ. 2546 (94 KB.)
พรบ.การอำนายความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 (90 KB.)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจ่ายอำนาจให้ อปท. 2542 (860 KB.)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจ่ายอำนาจให้ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 (71 KB.)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (131 KB.)
พรบ.สภาตำลลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2552 (209 KB.)
ระเบียบ กท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ (183 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น 2555 (152 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (102 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (173 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น แบับที่ 4 (89 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (48 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (84 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (108 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (75 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2560 (130 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ 2543 (65 KB.)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (595 KB.)
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (277 KB.)
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (4.44 MB.)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (294 KB.)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (494 KB.)
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (475 KB.)
กฎกระทรวง 7 ฉบับ (454 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) (3.61 MB.)
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.61 MB.) 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com