ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานสาธารณสุข
การงบประมาณ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 455 คน
สถิติเดือนนี้ 1406 คน
สถิติปีนี้ 88677 คน
สถิติทั้งหมด 527365 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 

ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

กฎหมายหลัก/กฎหมายทั่วไป

งานกิจการสภาฯ

  • ระเบียบ กท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ

งานแผนและงบประมาณ

  • ระเบียบ กท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543
  • ระเบียบ กท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2548
  • ระเบียบ กท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
  • ระเบียบ กท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

งานจัดเก็บรายได้

งานพัสดุ

งานการเงินและบัญชี

งานสาธารณสุข

งานป้องกันฯประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (1.58 MB.)
พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ดี พ.ศ. 2546 (94 KB.)
พรบ.การอำนายความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 (90 KB.)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจ่ายอำนาจให้ อปท. 2542 (860 KB.)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจ่ายอำนาจให้ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 (71 KB.)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (131 KB.)
พรบ.สภาตำลลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2552 (209 KB.)
ระเบียบ กท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ (183 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น 2555 (152 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (102 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (173 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น แบับที่ 4 (89 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (48 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (84 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (108 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (75 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2560 (130 KB.)
ระเบียบ กท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ 2543 (65 KB.)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (595 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (595 KB.) 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com