ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 376 คน
สถิติเดือนนี้ 14255 คน
สถิติปีนี้ 14255 คน
สถิติทั้งหมด 452943 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
 
 

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร


ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561 (100 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี 2561-2564(คำนำ) (158 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4ปี (2561-2564)(บทนำ) (114 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4ปี (2561-2564)(แผน) (249 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4ปี (2561-2564)(โครงการ) (923 KB.)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 (159 KB.)
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง (1.73 MB.)
ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 (104 KB.)
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (107 KB.) 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com