ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 209 คน
สถิติเดือนนี้ 7555 คน
สถิติปีนี้ 73464 คน
สถิติทั้งหมด 409405 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
 
 

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร


ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561 (100 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี 2561-2564(คำนำ) (158 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4ปี (2561-2564)(บทนำ) (114 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4ปี (2561-2564)(แผน) (249 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4ปี (2561-2564)(โครงการ) (923 KB.)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 (159 KB.)
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง (1.73 MB.)
ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 (104 KB.)
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (107 KB.) 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com