ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 436 คน
สถิติเดือนนี้ 11007 คน
สถิติปีนี้ 183960 คน
สถิติทั้งหมด 622648 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
สำนักปลัด
 
 
 
 
ศรัญญา กันยาเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0618151467
 
 
 
ณัฐธิดา ขันทะยศ
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
วราพร จารุพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
พงศ์ภัค เมืองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร 0956751669
 
 
 
บุศรา สมศรี
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
กรรณิการ์ ขันทะ
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
ปิยะนุช สิงห์ต๊ะ
แม่บ้าน
 
 
 
สมชาย ไขยวุฒิ
พนักงานขับรถ
 
 
 
ดำรง ศรีนันตา
คนตกแต่งสวน
 
 
 
เชิดศักดิ์ โนจา
คนงานทั่วไป
 
 
 
นฤมล กินเขียว
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
 
 
 
นายพงศ์เศวต เตชัย
คนงานทั่วไป
 
 
 
ชมัยพร อาษาพนม
ผู้ช่วยงานธุรการ
 
 
 
กรรณิการ์ พรประเสริฐ
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
 
 
 
ไพศาล ไชยชะนะ
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
เมธา หมั้นวิรัตน์
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)
 
 
 
รัฐชัย นันโท
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)
 
 
 
เรวัต คำทะลา
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)
 
 
 
เฉลิมวุฒิ ใจชนะ
คนงานทั้วไป (งานป้องกัน)
 
 
 
ทักษิณ อุดมผล
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน)

  
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com