ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 622 คน
สถิติเดือนนี้ 1570 คน
สถิติปีนี้ 48858 คน
สถิติทั้งหมด 487546 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
สำนักปลัด
 
 
 
 
ศรัญญา กันยาเลิศ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
ณัฐธิดา ขันทะยศ
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
วราพร จารุพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
พงศ์ภัค เมืองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
บุศรา สมศรี
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
กรรณิการ์ ขันทะ
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
ปิยะนุช สิงห์ต๊ะ
แม่บ้าน
 
 
 
สมชาย ไขยวุฒิ
พนักงานขับรถ
 
 
 
ดำรง ศรีนันตา
คนตกแต่งสวน
 
 
 
เชิดศักดิ์ โนจา
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายพงศ์เศวต เตชัย
คนงานทั่วไป
 
 
 
นฤมล กินเขียว
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
 
 
 
ชมัยพร อาษาพนม
ผู้ช่วยงานธุรการ
 
 
 
กรรณิการ์ พรประเสริฐ
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
 
 
 
ไพศาล ไชยชะนะ
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
เมธา หมั้นวิรัตน์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกัน)
 
 
 
รัฐชัย นันโท
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกัน)
 
 
 
กฤตนัย ยาวิลาศ
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกัน)
 
 
 
เรวัติ คำทะลา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกัน)
 
 
 
จิราวุฒิ ยาวิลาศ
ปฏิบัติงานป้องกัน
 
 
 
ทักษิณ อุดมผล
คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกัน)

  
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com