ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 227 คน
สถิติเดือนนี้ 9628 คน
สถิติปีนี้ 171044 คน
สถิติทั้งหมด 609732 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
คำถามที่พบบ่อย
 
 

สำนักปลัด

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะและจำนวนถุงขยะที่จะมีสิทธิซื้อในแต่ละครั้ง

คำตอบ:

ค่าบริการ (บาท)

จำนวนถุงขยะ (ถุง)

20

4

30

6

40

8

50

10

60

12

70

14

80

16

90

18

100

20

150

30

200

40

300

60

400

80

500

100

**หมายเหตุ**

กรณีมีงานพิเศษในหมู่บ้าน งานบุญ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานปอยหลวง งานศพ งานอื่นๆ เป็นต้น

คำถาม : ตารางการเก็บขยะของแต่ละหมู่บ้าน

คำตอบ :

วัน

เส้นทาง – หมู่บ้าน

วันอังคาร

- เริ่มต้น บ.โตโยต้า จัดเก็บ รอบถนน 108 ของพื้นที่ต่อด้วย หมู่ที่ 2 , 3 , 4
(ป่าตัน)
, 5 , 6 , 9 (เส้นนอก)

วันพฤหัสบดี

- บ้านหนองเขียวหมู่ที่ 8 , ชุมชนเคหะสันป่าตอง , บ้านท่ารวมใจหมู่ที่ 7

วันศุกร์

- หมู่บ้านจัดสรรทองกวาว , บ้านป่าบง หมู่ที่ 8 , บ้านทุ่งอ้อหมู่ที่ 1

วันเสาร์

- เริ่มต้น บ.โตโยต้า จัดเก็บ รอบถนน 108 ของพื้นที่ต่อ

ด้วย หมู่ที่ 2 (อบต), 3 , 4 (ป่าตัน) , 5 , 6 , 9(เส้นนอก-เส้นบน)

** หมายเหตุ **

หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่นอกเหนือจากตารางกำหนดการ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะแจ้งให้ทราบ 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com