ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 85 คน
สถิติเดือนนี้ 6799 คน
สถิติปีนี้ 83534 คน
สถิติทั้งหมด 419475 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
ให้ความรู้ความปลอดภัยทางท้องถนน(สร้างข้อตกลงร่วมกัน)
ขอขอบคุณผู้ปกครอง ศพด.สันกลางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมดีๆเสมอมา วันนี้ประชุมผู้ปกครอง ให้ความรู้ความปลอดภัยทางท้องถนน(สร้างข้อตกลงร่วมกัน) สุดยอดคะ..ผู้ปกครอง Facebook อบต.สันกลาง
[03 พ.ย. 2562]
 
 
กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันกลาง
อบต.สันกลาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง  (กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันกลาง)  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[28 ต.ค. 2562]
 
 
" 23 ตุลา วันปิยะมหาราช " ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
" 23 ตุลา วันปิยะมหาราช " ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[23 ต.ค. 2562]
 
 
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมกับสอนวิธีการใช้งานเครื่อง AED ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Facebook อบต.สันกลาง
[22 ต.ค. 2562]
 
 
มอบรถโยกที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ผู้พิการ
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายก อบต.สันกลาง ร่วมกับ ผู้นำในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบรถโยก  ที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  มอบให้ผู้พิการ รายนางบัวเงา ยาวิลาศ ผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหว อายุ 71 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 ตค 62 Facebook อบต.สั...
[21 ต.ค. 2562]
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[08 ต.ค. 2562]
 
 
ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบมือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบมือ เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) เพียงระบบเดียว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
[02 ต.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[25 ก.ย. 2562]
 
 
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการออกสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้รับทราบและให้ความร่วมมือ โปรดให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เก...
[17 ก.ย. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[17 ก.ย. 2562]
 
 
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก
[09 ก.ย. 2562]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2562]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2562]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไล.. 25 ต.ค. 62 20/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 59/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 78/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 145/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 113/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 116/0
สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเพียบ www.tuleaders.c.. pp 18 ม.ค. 62 377/0
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่.. nadech 10 ก.ค. 61 285/1
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 243/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 272/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com