ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 516 คน
สถิติเดือนนี้ 15923 คน
สถิติปีนี้ 149386 คน
สถิติทั้งหมด 588074 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า 12 ส.ค. 63 รักเอยรักลูก
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบให้นายไชยวัน คำอักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฮลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวล...
[11 ส.ค. 2563]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Facebook อบต.สันกลาง
[11 ส.ค. 2563]
 
 
เปิดให้บริการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบสันกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง เปิดให้บริการรฟื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบลสันกลาง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ โรงพยาบาลสันป่าตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเทคนิคการแพทย์) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม พร้อมทีมงาน อสม. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ เป็นอย่าง...
[07 ส.ค. 2563]
 
 
ธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2563 โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางนายไชยวัน คำอักษรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประสิทธิ เรือนทวีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สภาวัฒนธรรมตำบลสันลกาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ...
[04 ส.ค. 2563]
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันลกาง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายคำมูล กันทา กำนันตำบลสันกลาง ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง และปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ...
[04 ส.ค. 2563]
 
 
ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ทำการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6 และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 ให้กับประชาชนผู้เสียภาษี ขอให้ประชาชนชาวตำบลสันกลางที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ติดต่อชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บร...
[11 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามท้ายประกาศฉบับนี้
[10 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

[06 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสาร หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
[03 ส.ค. 2563]
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินด้วยเงินสด อบต.สันกลางจะนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนสิงหาคม 2563 ให้ผู้มีสิทธิ์เตรียมบัตรประชาชน และบัตรพิการไปแสดงด้วยในการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
[31 ก.ค. 2563]
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[30 เม.ย. 2563]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน (การเคหะแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม (สายแยกบ้านแม่ทัศน์ทางไปบ้านจำปาลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (หนองเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.สันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการก่อสร้างราวกันตก (ชนิด คสล.) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ก.พ. 2563]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
COVID-19 안전&#4.. bom 18 ก.ค. 63 22/0
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 105/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 209/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 230/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 221/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 442/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 247/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 404/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 523/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 403/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com