ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 459 คน
สถิติเดือนนี้ 11030 คน
สถิติปีนี้ 183983 คน
สถิติทั้งหมด 622671 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมกับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ...
[26 ต.ค. 2563]
 
 
ออกเยี่ยมเยียนเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. นายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง นั่งรถราง ออกเยี่ยมเยียนเพื่อนนักเรียนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 เพื่อให้กำลังใจและร่วมกับสนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้จ่ายดูแลสุขภาพให้มีอาการที่ดีีขึ้น Facebook อบต.สันกลาง
[16 ต.ค. 2563]
 
 
นักเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมหล่อผางประทีป
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง นำโดย นายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมหล่อผางประทีป ณ อบต.สันกลางเพื่อจำหน่าย ให้กับประชาชนในตำบลสันกลาง และ นำราย  ไปต่อยอดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[16 ต.ค. 2563]
 
 
ส่งมอบงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ห้องน้ำ)
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่ที่ 2 ร่วมมอบป้าย ส่งมอบงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ห้องน้ำ) ราย นางคำ เต๋จ๊ะ ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เขียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณจากการประสานงานของบประมาณโดยอบต.สันกลาง จากงบของกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิต...
[15 ต.ค. 2563]
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดย นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางพร้อมฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ 13 ตุลาคม 2563 Facebook อบต.สันกลาง
[13 ต.ค. 2563]
 
 
 
 
ขอเชิญท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ขอเชิญท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เชิญเที่ยว และชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดบอกไฟดอก การประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้สด และการประกวดรำวงย้อนยุค และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและสืบสานประเพณีไทยโดยในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าวัดอุโบสถ หมูที่ ...
[27 ต.ค. 2563]
 
 
ลงทะเบียนผู่้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
หลักฐานที่ต้องเตรียม – ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
[09 ต.ค. 2563]
 
 
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
[10 ก.ย. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[03 ก.ย. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป...
[31 ส.ค. 2563]
 
 
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15 ก.ย. 2563]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[30 เม.ย. 2563]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน (การเคหะแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม (สายแยกบ้านแม่ทัศน์ทางไปบ้านจำปาลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (หนองเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.สันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการก่อสร้างราวกันตก (ชนิด คสล.) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ Sketc.. YOTATHAI 02 ต.ค. 63 14/0
ปวดคอ ปวดบ่า ปวดศีรษะ รู้แนวทางการรักษาจ.. บริษัทเอิน.. 22 ก.ย. 63 12/0
การทำงานกู้ภัย คนสงสัย 19 ก.ย. 63 33/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การออกแบบโครงส.. YOTATHAI 27 ส.ค. 63 15/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคาก.. YOTATHAI 26 ส.ค. 63 18/0
COVID-19 안전&#4.. bom 18 ก.ค. 63 38/0
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 140/1
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 225/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 256/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 251/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com