ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานสาธารณสุข
การงบประมาณ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 427 คน
สถิติเดือนนี้ 1378 คน
สถิติปีนี้ 88649 คน
สถิติทั้งหมด 527337 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
รับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะ ขนาดเล็ก (Zero Waste)
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ นายวิโรจน์ มูลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน /คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  บ้านท่าร่วมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง และ รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ร่วมรับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะ ขนาดเล็ก (Zero Waste)  ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 Facebook อบต.สันกลาง
[01 มิ.ย. 2563]
 
 
ตรวจแนะนำร้านค้า สถานประกอบการ หมู่ที่ 2
วันนี้เวลา 10.00 น. นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้นายไชยวัน คำอักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางและนายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบตำบลสันกลาง (ทีม ศปก.ตำบลสันกลาง) ดำเนินการตรวจแนะนำร้านค้า สถานประกอบการ หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก ตำบ...
[27 พ.ค. 2563]
 
 
จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบลสันกลาง (ศปก.ต.)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลสันกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสันป่าตองที่รับผิดชอบตำบลสันกลาง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกลาง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตามคำสั่งศูนย์อำเภอสันป่าตอง ที่ 372/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฎิ...
[25 พ.ค. 2563]
 
 
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันโรคโควิด - 19
วันนี้เวลา 09.00 น. นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้นายไชยวัน คำอักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางและนายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลสันกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบตำบลสันกลาง (ทีม ศปก.ตำบลสันกลาง) ดำเนินการต...
[21 พ.ค. 2563]
 
 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม และอาสาสมัคร สาธารณะสุขประจำหมู่บ้านตำบลสันกลาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสันกลางทุกหลังคาเรือน เพื่อที่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลสันกลาง ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในต...
[18 พ.ค. 2563]
 
 
 
 
ตู้เติมน้ำใจก้าวไปด้วยกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดตั้ง “ตู้เติมน้ำใจก้าวไปด้วยกัน” ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งจัดเตรียมให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถมารับได้ตามความเหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ...
[14 พ.ค. 2563]
 
 
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน จะได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสันกลางทุกหลังคาเรือน เพื่อที่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลของเรา ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลสันกลางทุกๆท่านทุกหลัง...
[14 พ.ค. 2563]
 
 
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 
[01 เม.ย. 2563]
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[27 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19 -ตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 18.00 น. ถึง 13 เม.ย. เวลา 24.00 น. *ที่สำคัญๆ คือสั่งปิดพื้นที่บางส่วนในห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร เปิดตามปกติ ร้านอาหารให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น
[23 มี.ค. 2563]
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[28 ก.พ. 2563]
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ม.ค. 2563]
โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ
[23 ม.ค. 2563]
โครงการขยายไหล่ถนน พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ม.ค. 2563]
โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ เชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ม.ค. 2563]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก
[09 ก.ย. 2562]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 46/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 160/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 155/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 165/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 384/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 188/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 332/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 331/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 342/1
ประชาสัมพันธ์ ป.โท โครงการ AE.. 27 ก.ย. 60 514/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com