ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 67 คน
สถิติเดือนนี้ 13783 คน
สถิติปีนี้ 199048 คน
สถิติทั้งหมด 637736 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยการนำของนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่าง กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง กับ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยนำคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เข้าศึกษาดูงาน ณ ...
[24 พ.ย. 2563]
 
 
กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ที่ต้องได้รับการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ซึ่งในวันนี้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (CG) หมอนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลสันป่าตอง และนักกายภาพบำบัดจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อบต.สันกลาง&nbs...
[24 พ.ย. 2563]
 
 
ร่วมฟังบรรยายสรุปและดูงาน โครงการหมู่บ้านชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สู่เศรษฐิกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง ณ ศาลาเอกนกประสงค์และศูนย์เรียนรู้
วันที่ 5 พฤศจิการยน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และนายประดิษฐ์ แสนยอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับรองนายกอบต.สันกลาง สมาชิกสภาอบต.สันกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.สันกลาง ร่วมฟังบรรยายสรุปและดูงาน โครงการหมู่บ้านชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สู่เศรษฐิกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง ณ ...
[05 พ.ย. 2563]
 
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563
วันที่ 31 ตุลาคม 63 เวลา 19.00 น. นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประธานในพิธีเปิด นายชาคริต มีราจง ปลัดอบต.สันกลาง ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานอบต.สันกลาง ร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณลานหน้าวัดอุโบสถ ม.3 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดตามรูป...
[02 พ.ย. 2563]
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมกับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ...
[26 ต.ค. 2563]
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง บัดนี้ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดย วิธีสอบสัมภาษณ์
[23 พ.ย. 2563]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.สันกลาง
           ตามประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลสันกลาง ลงวันที่ 22ตุลาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563   &nb...
[16 พ.ย. 2563]
 
 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2564จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัด ตำแหน่งคนงานทั้่วไป (ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)        จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองคลัง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานช่วยงานจัดเก็บรายได้)  &...
[01 พ.ย. 2563]
 
 
ขอเชิญท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ขอเชิญท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เชิญเที่ยว และชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดบอกไฟดอก การประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้สด และการประกวดรำวงย้อนยุค และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและสืบสานประเพณีไทยโดยในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าวัดอุโบสถ หมูที่ ...
[27 ต.ค. 2563]
 
 
ลงทะเบียนผู่้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
หลักฐานที่ต้องเตรียม – ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
[09 ต.ค. 2563]
 
 
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15 ก.ย. 2563]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[30 เม.ย. 2563]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน (การเคหะแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม (สายแยกบ้านแม่ทัศน์ทางไปบ้านจำปาลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (หนองเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.สันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการก่อสร้างราวกันตก (ชนิด คสล.) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ Sketc.. YOTATHAI 02 ต.ค. 63 28/0
ปวดคอ ปวดบ่า ปวดศีรษะ รู้แนวทางการรักษาจ.. บริษัทเอิน.. 22 ก.ย. 63 17/0
การทำงานกู้ภัย คนสงสัย 19 ก.ย. 63 41/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การออกแบบโครงส.. YOTATHAI 27 ส.ค. 63 24/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคาก.. YOTATHAI 26 ส.ค. 63 28/0
COVID-19 안전&#4.. bom 18 ก.ค. 63 47/0
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 150/1
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 242/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 274/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 270/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com