ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 249 คน
สถิติเดือนนี้ 7595 คน
สถิติปีนี้ 73504 คน
สถิติทั้งหมด 409445 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยท่านนายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลในการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลสันกลาง  โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 8  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านท่ารวมใจ หมู่ที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เคหะชุมชน หมู่ที่ 4 และรางวัลการมีส...
[04 ต.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ Facebook อบต.สันกลาง
[13 ก.ย. 2562]
 
 
การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดทำการตรวจประเมิน  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่หมู่บ้านในเขตตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562  ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[09 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้รับจ้างดำเนินการ ตีเส้นจราจร ตามโครงการฯ ถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  เจ้าของงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ดำเนินการของบประมาณ โดย นาย ทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกฯ อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[30 ส.ค. 2562]
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[08 ต.ค. 2562]
 
 
ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบมือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบมือ เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) เพียงระบบเดียว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
[02 ต.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[25 ก.ย. 2562]
 
 
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการออกสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้รับทราบและให้ความร่วมมือ โปรดให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เก...
[17 ก.ย. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[17 ก.ย. 2562]
 
 
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก
[09 ก.ย. 2562]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2562]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2562]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 46/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 68/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 129/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 103/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 104/0
สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเพียบ www.tuleaders.c.. pp 18 ม.ค. 62 365/0
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่.. nadech 10 ก.ค. 61 273/1
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 227/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 260/1
ประชาสัมพันธ์ ป.โท โครงการ AE.. 27 ก.ย. 60 422/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com