ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 33 คน
สถิติเดือนนี้ 1606 คน
สถิติปีนี้ 48894 คน
สถิติทั้งหมด 487582 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสันกลาง  นำโดย นางพวงเพชร กองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม  ร่วมกับ นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และนางสาวเปรมใจ บัวไสย รองปลัดปฏิบัติงานสาธารณสุข  ได้ออกให้ความรู้ และ แจกมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคฯ เช่น ร้านอาหาร สนามยิงปืน งานขาวดำ ในตำบลสันก...
[24 มี.ค. 2563]
 
 
มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)  ให้ประชาชนอุ่นใจเมื่อเข้ารับบริการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[23 มี.ค. 2563]
 
 
อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่แกนนำสุขภาพ จิตอาสา และญาติผู้ป่วย สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่แกนนำสุขภาพ จิตอาสา และญาติผู้ป่วย สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง โดยมีทีมวิทยากร จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563  ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ...
[19 มี.ค. 2563]
 
 
"จิตอาสา พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง"
ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำสันกลาง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง" ณ .ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง เพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ...
[16 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง แก่เยาวชนตำบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง  แก่เยาวชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เยาวชนได้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง  และเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และทักษะในการเล่นดนตรีพื้นเมือง  ตั้งแต่วันที่ 9 -30 มีนาคม 2563  ณ บ้านฮักล้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[14 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 
[01 เม.ย. 2563]
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[27 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19 -ตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 18.00 น. ถึง 13 เม.ย. เวลา 24.00 น. *ที่สำคัญๆ คือสั่งปิดพื้นที่บางส่วนในห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร เปิดตามปกติ ร้านอาหารให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น
[23 มี.ค. 2563]
 
 
ขอเลื่อนการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 2019)  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเลื่อนการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล...
[20 มี.ค. 2563]
 
 
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ ทันที! เพื่อตัวของท่านเอง เพื่อคนที่ท่านรัก และ เพื่อสังคม ขอบคุณภาพจาก @weimankow Facebook อบต.สันกลาง
[20 มี.ค. 2563]
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[28 ก.พ. 2563]
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ม.ค. 2563]
โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ
[23 ม.ค. 2563]
โครงการขยายไหล่ถนน พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ม.ค. 2563]
โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ เชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ม.ค. 2563]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก
[09 ก.ย. 2562]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สล๊อตออนไลน์ เล่นง่ายๆ Covid-19 01 เม.ย. 63 3/0
ฟรีเครดิตมากมาย ต้องลอง Covid-19 01 เม.ย. 63 4/0
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 3/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 121/0
สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไล.. 25 ต.ค. 62 56/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 121/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 131/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 219/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 157/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 177/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com