ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 102 คน
สถิติเดือนนี้ 8710 คน
สถิติปีนี้ 113735 คน
สถิติทั้งหมด 552423 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
ถวายเทียนพรรษา ปี 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมด้วย นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกลาง นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง และประชาชนชาวตำบลสันกลางได้ร่วมกันถวาย เทียนพรรษา แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดจำปาลาว วัดห้วยส้ม สำนักสงฆ์เทพประทานพร วันหนองหวาย ...
[01 ก.ค. 2563]
 
 
ตรวจติดตามสถานศึกษาในตำบลสันกลาง
วันนี้เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางร่วมกับนายไชยวัน คำอักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางร่วมกับรองนายก และทีมศปก ตำบลสันกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานศึกษาในตำบลสันกลางประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนวิมานทิพย์และโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กอบต.สันกลาง ผลการปฏิบัติงานพบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมในการ เปิดการศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 Facebook อบต.สันกลาง ...
[29 มิ.ย. 2563]
 
 
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในสถานศึกษา
ช่วงวันที่ ๒๖ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งในตำบลสันกลาง ประกอบด้วย โรงเรียนวิมานทิพย์ โรงเรียน บ้านห้วยส้ม และศูนย์เด็ก อบต.สันกลาง เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี ตลอดจนได้ขอความ...
[29 มิ.ย. 2563]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีนางสมลักษณ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนาของไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 Face...
[26 มิ.ย. 2563]
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอื่น ๆ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[23 มิ.ย. 2563]
 
 
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโรค
" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด " (Save Zone,No New Face) กรมการแพทย์เผยแก้ปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือประชาชน สร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันคนหน้าใหม่เสพยา กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เผยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน สร้างพื้นที่ปล...
[26 มิ.ย. 2563]
 
 
ตู้เติมน้ำใจก้าวไปด้วยกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดตั้ง “ตู้เติมน้ำใจก้าวไปด้วยกัน” ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งจัดเตรียมให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถมารับได้ตามความเหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ...
[14 พ.ค. 2563]
 
 
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน จะได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสันกลางทุกหลังคาเรือน เพื่อที่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลของเรา ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลสันกลางทุกๆท่านทุกหลัง...
[14 พ.ค. 2563]
 
 
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 
[01 เม.ย. 2563]
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[27 มี.ค. 2563]
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[30 เม.ย. 2563]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน (การเคหะแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม (สายแยกบ้านแม่ทัศน์ทางไปบ้านจำปาลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (หนองเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.สันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการก่อสร้างราวกันตก (ชนิด คสล.) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ก.พ. 2563]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 76/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 181/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 202/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 192/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 410/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 218/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 371/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 488/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 375/1
ประชาสัมพันธ์ ป.โท โครงการ AE.. 27 ก.ย. 60 546/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com