ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 232 คน
สถิติเดือนนี้ 9633 คน
สถิติปีนี้ 171049 คน
สถิติทั้งหมด 609737 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
ด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด”ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำแนวคิด Zero Waste หรือ "การจัดการขยะให้เหลือศู...
[09 ก.ย. 2563]
 
 
ซ้อมแผนไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก จึงเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ และหาทางป้องกันด้วยการค้นหาปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พฤ...
[01 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง (กิจกรรมเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ New Narmal) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้นำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องชีวิตวิถีใหม่ New Narmal โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และในวันที่ 31...
[30 ส.ค. 2563]
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
        วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ แสนยอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนนักกายภาพบำบัดจากโรงพย...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
        องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน กลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นั้น ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้ารับการประเมินจำนวน 9 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ซึ่งผลคะแนนได้แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเพชร (ดีเยี่ยม) ระด...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
[10 ก.ย. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[03 ก.ย. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป...
[31 ส.ค. 2563]
 
 
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[25 ส.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[21 ส.ค. 2563]
 
 
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15 ก.ย. 2563]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.190-05 ถนนภายในหมู่บ้านป่าบง (หนองเขียว) หมู่ที่ 8 และบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ
[30 เม.ย. 2563]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน (การเคหะแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม (สายแยกบ้านแม่ทัศน์ทางไปบ้านจำปาลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 เม.ย. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (หนองเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.สันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2563]
โครงการก่อสร้างราวกันตก (ชนิด คสล.) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ปวดคอ ปวดบ่า ปวดศีรษะ รู้แนวทางการรักษาจ.. บริษัทเอิน.. 22 ก.ย. 63 2/0
การทำงานกู้ภัย คนสงสัย 19 ก.ย. 63 13/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การออกแบบโครงส.. YOTATHAI 27 ส.ค. 63 10/0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคาก.. YOTATHAI 26 ส.ค. 63 8/0
COVID-19 안전&#4.. bom 18 ก.ค. 63 32/0
ห่วงใย ประชาชนทั่.. 31 มี.ค. 63 118/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 221/0
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 249/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 239/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 458/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com