ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง24 ม.ค. 2565
2แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง14 ม.ค. 2565
3แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงาน10 ม.ค. 2565
4แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ10 ม.ค. 2565
5แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน10 ม.ค. 2565
6แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงาน10 ม.ค. 2565
7การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน10 ม.ค. 2565
8แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์10 ม.ค. 2565
9ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 256510 ม.ค. 2565
10ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์10 ม.ค. 2565
11แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์10 ม.ค. 2565
12การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลสันกลาง4 ส.ค. 2564
13ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนพฤษภาคม 25645 พ.ค. 2564
14ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 227 เม.ย. 2564
15ประกาศ บัญชีรายชอื่ ผมู้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2563
16ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชองผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2563
17ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงรูป 11 พ.ค. 2563
18การตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลสันกลาง4 พ.ค. 2563
19มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี25 มี.ค. 2563
20ระเบียบว่าด้วยการใช้รถราง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง พ.ศ.25635 ก.พ. 2563

12  >> >|