ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลสันกลาง4 ส.ค. 2564
2ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนพฤษภาคม 25645 พ.ค. 2564
3ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 227 เม.ย. 2564
4ประกาศ บัญชีรายชอื่ ผมู้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2563
5ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชองผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2563
6ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงรูป 11 พ.ค. 2563
7การตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลสันกลาง4 พ.ค. 2563
8มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี25 มี.ค. 2563
9ระเบียบว่าด้วยการใช้รถราง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง พ.ศ.25635 ก.พ. 2563
10คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล30 ธ.ค. 2562
11คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน27 ธ.ค. 2562
12ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชองผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256329 พ.ย. 2562
13ประกาศ บัญชีรายชอื่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 พ.ย. 2562
14คำสั่ง การแต่งตั้งคณะทางานศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง 18 ต.ค. 2562
15จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง (One Stop Service) 18 ต.ค. 2562
16คำสั่ง การแต่งตั้งคณะทางานศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง18 ก.ย. 2562
17จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง (One Stop Service)18 ก.ย. 2562
18คำสั่งมอบอำนาจ12 พ.ย. 2561

1