ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
325
เมื่อวานนี้
373
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
2,971
ปีนี้
27,066
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
47,976
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น8 เม.ย. 2565
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น8 เม.ย. 2565
3ซักซ้อมระเบียบรับเงินฯ ฉ.4 พ.ศ.25611 มี.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 มี.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25581 มี.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25471 มี.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 มี.ค. 2564
8ระเบียบ กท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ1 มี.ค. 2564
9กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
10กฎกระทรวง การผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
11กฎกระทรวง กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
12กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒1 มี.ค. 2564
13กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
14กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
15กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
16ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล1 มี.ค. 2564
17ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์1 มี.ค. 2564
18ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม1 มี.ค. 2564
19ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท1 มี.ค. 2564
20ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจาเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน1 มี.ค. 2564

12345  >> >|