ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1ซักซ้อมระเบียบรับเงินฯ ฉ.4 พ.ศ.25611 มี.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 มี.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25581 มี.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25471 มี.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 มี.ค. 2564
6ระเบียบ กท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ1 มี.ค. 2564
7กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
8กฎกระทรวง การผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
9กฎกระทรวง กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
10กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒1 มี.ค. 2564
11กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
12กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
13กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
14ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล1 มี.ค. 2564
15ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์1 มี.ค. 2564
16ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม1 มี.ค. 2564
17ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท1 มี.ค. 2564
18ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจาเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน1 มี.ค. 2564
19ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
20พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓1 มี.ค. 2564

1234  >> >|