ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

ลำดับรายการวันที่
1กฏกระทรวง 7 ฉบับ1 มี.ค. 2564
2ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ1 มี.ค. 2564
3ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง1 มี.ค. 2564
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 มี.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มี.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25351 มี.ค. 2564
8ระเบียบเครื่องแบบข้าราชการท้องถิ่นปี 25611 มี.ค. 2564
9สรุปกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 มี.ค. 2564
10สาระสำคัญ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 มี.ค. 2564
11หลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ1 มี.ค. 2564

1