ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

วิสัยทัศน์การพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

“ตำบลเข้มแข็ง   ชุมชนน่าอยู่ ร่วมกันเรียนรู้ ศูนย์กลางคือประชาชน”  

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นสังคมแห่งคุณภาพและน่าอยู่


พันธกิจการพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

 

     1) พัฒนาการระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัย

     2) พัฒนาบุคลากรมนุษย์โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร

     3) พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

     4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดำรงชีพในสังคมอย่างมีความสุข

     5) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้าน

     6) บูรณการและบริการสู่ประชาชน สร้างความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น

     7) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     8) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

     9) อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     10) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้กับประชาชน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

          1) มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความจำเป็น ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

          2) ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีพที่ดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3) ประชาชนมีความเป็นอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข  สามารถดำรงชีพประจำวันอย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมระดับคุณภาพ

          4) ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรมและเป็นดีในสังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ดีงาม

          5) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

          6) ประชาชนมีความรู้เข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคในชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

          7) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนที่มารับบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล