ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ยุทธศาสตร์ที่ 1                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                              

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาระบบการคมนาคมและเส้นทางสัญจร
 • พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                                                        

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาส่งเสริมการประยุกต์ใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตและการตลาด ในทุกด้าน ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                                                                                     

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
 • พัฒนาสงเคระห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                 

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
 • ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                                                                          

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค
 • พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                   

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7                                            ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                         

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาการเมืองการบริหาร