ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 489 คน
สถิติเดือนนี้ 15896 คน
สถิติปีนี้ 149359 คน
สถิติทั้งหมด 588047 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ทำการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6 และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 ให้กับประชาชนผู้เสียภาษี ขอให้ประชาชนชาวตำบลสันกลางที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ติดต่อชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บร...
[11 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามท้ายประกาศฉบับนี้
[10 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

[06 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสาร หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
[03 ส.ค. 2563]
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินด้วยเงินสด อบต.สันกลางจะนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนสิงหาคม 2563 ให้ผู้มีสิทธิ์เตรียมบัตรประชาชน และบัตรพิการไปแสดงด้วยในการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
[31 ก.ค. 2563]
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโรค
" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด " (Save Zone,No New Face) กรมการแพทย์เผยแก้ปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือประชาชน สร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันคนหน้าใหม่เสพยา กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เผยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน สร้างพื้นที่ปล...
[26 มิ.ย. 2563]
 
 
ตู้เติมน้ำใจก้าวไปด้วยกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดตั้ง “ตู้เติมน้ำใจก้าวไปด้วยกัน” ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งจัดเตรียมให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถมารับได้ตามความเหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ...
[14 พ.ค. 2563]
 
 
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน จะได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสันกลางทุกหลังคาเรือน เพื่อที่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลของเรา ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลสันกลางทุกๆท่านทุกหลัง...
[14 พ.ค. 2563]
 
 
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 
[01 เม.ย. 2563]
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[27 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19 -ตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 18.00 น. ถึง 13 เม.ย. เวลา 24.00 น. *ที่สำคัญๆ คือสั่งปิดพื้นที่บางส่วนในห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร เปิดตามปกติ ร้านอาหารให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น
[23 มี.ค. 2563]
 
 
ขอเลื่อนการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 2019)  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเลื่อนการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล...
[20 มี.ค. 2563]
 
 
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ ทันที! เพื่อตัวของท่านเอง เพื่อคนที่ท่านรัก และ เพื่อสังคม ขอบคุณภาพจาก @weimankow Facebook อบต.สันกลาง
[20 มี.ค. 2563]
 
 
จังหวัดเชียงใหม่ให้ปิดสถานบริการ สถานบริการเพื่อสุขภาพ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฟิตเนส โรงหนัง ตลาดถนนคนเดิน เครื่องเล่นในห้าง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดเชียงใหม่ให้ปิดสถานบริการ สถานบริการเพื่อสุขภาพ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฟิตเนส โรงหนัง ตลาดถนนคนเดิน เครื่องเล่นในห้าง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ Facebook อบต.สันกลาง
[19 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[18 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-335313 ต่อ 16
[09 มี.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติงานช่างสำรวจ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
[25 ก.พ. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[11 ก.พ. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-335313 ต่อ 16
[06 ก.พ. 2563]
 
 
ช่องทางของประชาชนในการแจ้งเหตุลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอสันป่าตอง
[04 ก.พ. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com