ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 248 คน
สถิติเดือนนี้ 7594 คน
สถิติปีนี้ 73503 คน
สถิติทั้งหมด 409444 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยท่านนายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลในการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลสันกลาง  โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 8  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านท่ารวมใจ หมู่ที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เคหะชุมชน หมู่ที่ 4 และรางวัลการมีส...
[04 ต.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ Facebook อบต.สันกลาง
[13 ก.ย. 2562]
 
 
การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดทำการตรวจประเมิน  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่หมู่บ้านในเขตตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562  ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[09 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้รับจ้างดำเนินการ ตีเส้นจราจร ตามโครงการฯ ถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  เจ้าของงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ดำเนินการของบประมาณ โดย นาย ทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกฯ อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[30 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง รุ่น2
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง (ปั้นผางประทีปและปั้นพระผง)  รุ่นที่ 2 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง และนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย Facebook อบต.สันกลาง
[26 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดห้วยส้ม
                โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ วัดห้วยส้ม Facebook     อบต.สันกลาง
[23 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการ คัดแยกขยะในครัวเรือน
ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริส่วนตำบลสันกลาง  ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะเพื่อยกระดับครัวเรือนนำร่องคัดแยกขยะครัวเรือน  สร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะ มีการใช้ประโยชน์และการจัดการขยะร่วมกันในชุมชน และป้องกันโรคติดต่อ ที่มีขยะเป็นพาหะ Facebook อบต.สันกลาง
[23 ส.ค. 2562]
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2562
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1 / 2562่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[20 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการพัฒนาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
โครงการพัฒนาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยและการจัดการความปลอดภัยทางถนน  โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และชุมชนตำบลสันกลาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[17 ส.ค. 2562]
 
 
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ก่อการดีด้านการป้องกันการจมน้ำดีเด่น ระดับทองแดง ปี 2562  ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ER/ECS  จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Facebo...
[16 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง รุ่น1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง (ปั้นผางประทีปและปั้นพระผง)  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุในตำบลสันกลาง รุ่นที่ 1 Facebook อบต.สันกลาง
[16 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบุปผาราม
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ วัดบุปฝาราม Facebook อบต.สันกลาง
[15 ส.ค. 2562]
 
 
การมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ คุณแม่บัวผิน ปาลี หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นของตำบลสันกลาง ขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ในระดับอำเภอ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง จากท่านนายอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2562]
 
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  วันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชะยมงคล และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่น" ในตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 Facebook อบต.สันกลา...
[09 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[08 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา”
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา” วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม วัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 Facebook อบต.สันกลาง
[30 ก.ค. 2562]
 
 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[26 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ดำเนินโครงการ จัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า   ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พร้อมกันที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา เวลา 08.30 น.  แล้วจัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า ที่ป่าสงวนแม่ขานแม่วาง Facebook อบต.สันกลาง
[25 ก.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com