ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 457 คน
สถิติเดือนนี้ 11028 คน
สถิติปีนี้ 183981 คน
สถิติทั้งหมด 622669 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมกับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ...
[26 ต.ค. 2563]
 
 
ออกเยี่ยมเยียนเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. นายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง นั่งรถราง ออกเยี่ยมเยียนเพื่อนนักเรียนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 เพื่อให้กำลังใจและร่วมกับสนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้จ่ายดูแลสุขภาพให้มีอาการที่ดีีขึ้น Facebook อบต.สันกลาง
[16 ต.ค. 2563]
 
 
นักเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมหล่อผางประทีป
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง นำโดย นายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมหล่อผางประทีป ณ อบต.สันกลางเพื่อจำหน่าย ให้กับประชาชนในตำบลสันกลาง และ นำราย  ไปต่อยอดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[16 ต.ค. 2563]
 
 
ส่งมอบงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ห้องน้ำ)
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่ที่ 2 ร่วมมอบป้าย ส่งมอบงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ห้องน้ำ) ราย นางคำ เต๋จ๊ะ ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เขียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณจากการประสานงานของบประมาณโดยอบต.สันกลาง จากงบของกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิต...
[15 ต.ค. 2563]
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดย นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางพร้อมฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ 13 ตุลาคม 2563 Facebook อบต.สันกลาง
[13 ต.ค. 2563]
 
 
รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ซึ่งประกอบด้วยของเสียอันตราย 5 ประเภท นำส่งกำจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ซึ่งประกอบด้วยของเสียอันตราย 5 ประเภท 1.ภาชนะบรรจุสารเคมี 2.ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 3.หลอดไฟ 4.ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) 5.กระป๋องสเปรย์ (ที่ไม่ใช่ภาชนะบรรจุสารเคมีป้องกัน และปราบศัตรูพืช) และนำส่งกำจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเก...
[08 ต.ค. 2563]
 
 
ต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนอนุบาล
วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์ฏารบริหารส่วนตำบลสันกลาง กล่าวให้การต้อนรับนางสาวเพชรรัตน์ คำแปง ตำแหน่งครู สังกัดกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลเวียงตาล ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู สังกัดกงอการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงตาล Facebook อบต.สันกลาง
[05 ต.ค. 2563]
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ...
[26 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน สปสช.
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุน LTC ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้...
[10 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
ด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด”ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำแนวคิด Zero Waste หรือ "การจัดการขยะให้เหลือศู...
[09 ก.ย. 2563]
 
 
ซ้อมแผนไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก จึงเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ และหาทางป้องกันด้วยการค้นหาปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พฤ...
[01 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง (กิจกรรมเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ New Narmal) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้นำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องชีวิตวิถีใหม่ New Narmal โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และในวันที่ 31...
[30 ส.ค. 2563]
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
        วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ แสนยอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนนักกายภาพบำบัดจากโรงพย...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
        องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน กลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นั้น ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้ารับการประเมินจำนวน 9 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ซึ่งผลคะแนนได้แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเพชร (ดีเยี่ยม) ระด...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง รับใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดย นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุและงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และทีมผู้ก่อการดีด้านการป้องกันการจมน้ำปี 2563 ซึ่งในการน...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุขตำบลสันกลาง ประจำปี 2563
ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ในวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศึกษาดูงาน ณ บ้านบางเกตุ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี FACE BOOK อบต.สันกลาง
[17 ส.ค. 2563]
 
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2563]
 
 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า 12 ส.ค. 63 รักเอยรักลูก
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบให้นายไชยวัน คำอักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฮลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวล...
[11 ส.ค. 2563]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Facebook อบต.สันกลาง
[11 ส.ค. 2563]
 
 
เปิดให้บริการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบสันกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง เปิดให้บริการรฟื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบลสันกลาง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ โรงพยาบาลสันป่าตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเทคนิคการแพทย์) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม พร้อมทีมงาน อสม. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ เป็นอย่าง...
[07 ส.ค. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com