ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 32 คน
สถิติเดือนนี้ 1605 คน
สถิติปีนี้ 48893 คน
สถิติทั้งหมด 487581 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสันกลาง  นำโดย นางพวงเพชร กองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม  ร่วมกับ นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และนางสาวเปรมใจ บัวไสย รองปลัดปฏิบัติงานสาธารณสุข  ได้ออกให้ความรู้ และ แจกมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคฯ เช่น ร้านอาหาร สนามยิงปืน งานขาวดำ ในตำบลสันก...
[24 มี.ค. 2563]
 
 
มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)  ให้ประชาชนอุ่นใจเมื่อเข้ารับบริการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[23 มี.ค. 2563]
 
 
อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่แกนนำสุขภาพ จิตอาสา และญาติผู้ป่วย สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่แกนนำสุขภาพ จิตอาสา และญาติผู้ป่วย สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง โดยมีทีมวิทยากร จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563  ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ...
[19 มี.ค. 2563]
 
 
"จิตอาสา พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง"
ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำสันกลาง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง" ณ .ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง เพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ...
[16 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง แก่เยาวชนตำบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง  แก่เยาวชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เยาวชนได้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง  และเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และทักษะในการเล่นดนตรีพื้นเมือง  ตั้งแต่วันที่ 9 -30 มีนาคม 2563  ณ บ้านฮักล้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[14 มี.ค. 2563]
 
 
อบรมให้ความรู้หมู่บ้านปลอดขยะนำร่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางไ ด้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หมู่บ้านปลอดขยะนำร่อง ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2563 ณ.ห้องประชุมประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากจากสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) มาบรรยายและให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดใ...
[13 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งได้สร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก จำนวน 45 คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม  ที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื...
[12 มี.ค. 2563]
 
 
จัดเตรียมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม  ได้จัดเตรียมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19  สำหรับให้ อสม.นำส่งมอบให้พี่น้องประชาชนตำบลสันกลางทุกครัวเรือน เพื่อจะได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันตนเองได้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม
[06 มี.ค. 2563]
 
 
เข้าร่วมการประกวดรำวงย้อนยุค ณ เวทีกลางกาดเขิน-ยอง ทุ่งเสี้ยว
ด้วยอำเภอสันป่าตองร่วมกับคณะวิจัยฯ (สกว.) ได้กำหนดพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน  จัดกิจกรรม "กาดเขิน - ยอง ทุ่งเสี้ยว" ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้ชุมชนมีพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรมและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม  ตลอดจนเป็นการส่งเสนิมการท่องเที่ยวศิลปกรรมชุมชนอำเภอสันป่าตอง ให้เป็นที่...
[29 ก.พ. 2563]
 
 
กิจกรรมนั่งรถถางเรียนรู้วิถีชุมชน (รร.ผู้สูงอายุ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง  จัดกิจกรรมนั่งรถรางเรียนรู้วิถีชุมชนของดีตำบลสันกลาง  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 -16.00 น.  ณ ศาลาท่าพระเจ้า บ้านป่าบง หมู่ที่ 8 และศูนย์เรียนรู้นวัตวิถี บ้านท่ารวมใจ  หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาดูงานแหล่งเรีย...
[26 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ช่วงเช้า)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก (ช่วงเช้า) เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีนายวิลาศ ศรีบุญปวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นผู้เปิดประชาคมเพื่อทบทวนโครงกา...
[25 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ช่วงบ่าย)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม (ช่วงบ่าย)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายปรีชา อุประชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นผู้เปิดปร...
[24 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงเช้า)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ห้วยส้ม (ช่วงเช้า)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายคำมูล กันทา กำนันตำบลสันกลาง เป็นผู้เปิดประชา...
[24 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ช่วงบ่าย)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ (ช่วงบ่าย)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายวิโรจน์ มูลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เป็นผู้เปิดประชาคมเพื่...
[21 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ช่วงเช้า)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านจำปาลาว (ช่วงเช้า)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายวิเชียร ผักกาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เป็นผู้เปิดปร...
[21 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ช่วงบ่าย)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ (ช่วงบ่าย)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายประยุร หล้าอูป ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เป็นผู้เปิด...
[20 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ช่วงเช้า)
วันที่ 20กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน (ช่วงเช้า)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนางเธียรฑฎา กุรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เป็นผู้เปิดประช...
[20 ก.พ. 2563]
 
 
มอบหน้ากากอนามัยให้ตัวแทน อสม.ทุกหมู่บ้าน
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหน้ากากอนามัยให้ตัวแทน อสม.ทุกหมู่บ้าน  เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากปัญหาหมอกควัน ปี 2563  และมอบเครื่องฟอกอากาศตามโครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)  ...
[19 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ช่วงบ่าย)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (ช่วงบ่าย)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายสมฤทธิ์ ชุนตะปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เป็นผู้เปิดประ...
[19 ก.พ. 2563]
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ช่วงเช้า)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดยนายทองทิพย์ ถาบัวคำ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. ปลัดอบต.  พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้อ (ช่วงเช้า)  เพื่อพิจารณาเพื่อบูรณาการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีนายสธนพัฒน์ ยาวิลาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นผู้เปิด...
[19 ก.พ. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com