ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 572 คน
สถิติเดือนนี้ 5813 คน
สถิติปีนี้ 96528 คน
สถิติทั้งหมด 432469 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก
[09 ก.ย. 2562]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2562]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2562]
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมูที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2562]
โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
[07 ม.ค. 2562]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ห้วยส้ม ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
[02 ก.ค. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่บ้านเอื้ออาทรสันป่าตอง หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[02 ก.ค. 2561]
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ห้วยส้ม หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561)
[10 พ.ค. 2561]
โครงการจ้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ทางเข้าสำนักงาน อบต.สันกลาง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561)
[03 เม.ย. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561)
[30 มี.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม (หูช้าง) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ
[27 ก.พ. 2561]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ก.พ. 2561]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5  


 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com