ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 599 คน
สถิติเดือนนี้ 5840 คน
สถิติปีนี้ 96555 คน
สถิติทั้งหมด 432496 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก [09 ก.ย. 62]

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถรางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน (60 KB.)
 

 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com