ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 559 คน
สถิติเดือนนี้ 5800 คน
สถิติปีนี้ 96515 คน
สถิติทั้งหมด 432456 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม. ผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกท่านในตำบลสันกลาง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรต [23 ก.ค. 62]

เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม. ผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

และประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกท่านในตำบลสันกลาง  เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พร้อมกัน ณ อบต.สันกลาง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม 

ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.00-08.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 08.30-09.00น. นายกทองทิพย์ถาบัวคำ เป็นประธานเปิดโครงการ 
เวลา 09.00-10.00น. บรรยายเรื่อง ความสำคัญและกระบวนการจัดกิจกรรมสาธารณะและ
บำเพ็ญประโยชน์อาสาทำดีเพื่อสังคมแก่ผู้นำและประชาชนตำบลสันกลาง
เวลา 10.00-12.00น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มาปฏิบัติงานจิตอาสา 
ณ บริเวณโรงเรียนวัดบุบผาราม หมู่ที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาเป็นศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบล
สันกลาง
เวลา 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.30น. ปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง(ต่อเนื่อง)
เมื่อเสร็จแล้วร่วมบันทึกภาพเป็นหมู่คณะ
**** โดยในวันดังกล่าวให้สวมเสื้อสีเหลือง ชุดจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน***

 

 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com